Frequently Asked Questions (FAQ)

Hier vindt u een overzicht van veel gestelde vragen.

 

Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

Ja, u woont zelfstandig. U huurt een appartement van Laverhof en betaalt hier huur en servicekosten voor. U bent zelfstandig huurder.

Dit wordt bepaald door uw eigen verbruik in de woning.

De servicekosten bestaan uit:

  • – De kosten van water zijn voor eigen gebruik en u betaalt een voorschot aan kosten voor energie en warmte voor uw eigen appartement gebruik.
  • – Bijdrage aan de kosten huismeester en receptie.
  • – Administratiekosten.
  • – Bijdrage aan energie, schoonmaak van de algemene ruimten en onderhoud van de gezamenlijke tuin.

Er is een huismeester op een aantal werkdagen aanwezig.

U mag vloerbedekking/zeil/laminaat/parket leggen. U mag geen grind- en tegelvloeren leggen. Laminaat en parket moeten zwevend (los van de muur) gelegd worden, vloerbedekking mag niet geplakt worden.
Daarbij wordt u geacht rekening te houden met geluidsoverlast voor buren.

Ons uitgangspunt is dat u hier tot het einde van uw leven kunt blijven wonen, mits uw zelfstandigheid en de eigen regie in stand blijven. Er zijn diverse factoren die dit kunnen beïnvloeden, zoals de aanwezigheid van mantelzorg en/of partner en het verloop van een mogelijk ziektebeeld. Lichamelijke zorg vormt geen directe beperking voor het wonen bij Kloosterpark.

Uitgangspunt is om samen te blijven wonen, vaak met ondersteuning en advies van de zorgverlener. De mate van zelfstandigheid kan bepalend zijn in de keuzes die gemaakt moeten worden.

Op de begane grond in Kloosterpark bevindt zich een huisartsenpraktijk.

Huurders kunnen gebruikmaken van een maaltijd in Het Retraitehuis. U kunt ook een kant en klare maaltijd afnemen. Zie de folder Warme maaltijden in het folderrek bij de receptie.

U mag een huisdier houden mits de omgeving hiervan geen overlast ondervindt.

U kunt een afspraak maken met onze verhuurmakelaar.

‘GERESERVEERD’ betekent dat er een optie is genomen op een appartement. Mocht deze weer vrijkomen dan wordt hij als groen weergegeven op de website.

U kunt alleen een appartement bezichtigen wanneer een appartement vrijkomt. Via het contactformulier kunt u een aanvraag doen voor een bezichtiging.

De appartementen worden verhuurd boven de sociale huurgrens en er is daarom geen huurtoeslag van toepassing.

Ja, men dient rekening te houden met bijkomende kosten, zoals servicekosten en kosten voor provider, water, gemeentelijke belastingen en kosten voor de inboedelverzekering. Deze kosten zijn niet inbegrepen bij de vermelde huurprijzen op deze website. Tevens zult u rekening moeten houden een waarborgsom van 2 maanden.

Nadat u de borg en huur volledig betaald heeft, vindt de sleuteloverdracht plaats. Tijdens de sleuteloverdracht worden de sleutels persoonlijk overhandigd en wordt ook inspectierapport opgemaakt door onze verhuurmakelaar.

De oplevering vindt plaats in het appartement dat betrokken wordt. Samen met u wordt de tijd en datum afgesproken wanneer deze oplevering plaats zal vinden.

Een inspectierapport wordt opgemaakt zowel aan het begin van de huurperiode als aan het einde daarvan. Dit rapport wordt opgesteld door onze verhuurmakelaar. Het rapport geeft alle betrokken partijen duidelijkheid en legt vast welke gebreken de woning heeft bij het begin en einde van de huurperiode. Iedere partij krijgt een kopie van het rapport toegezonden. Het originele rapport blijft in beheer van Laverhof.

U bent verplicht om tijdig de huur te betalen, en om de gehuurde woonruimte ook daadwerkelijk als woonruimte te gebruiken (niet als bedrijfsruimte). Verder mag u géén overlast veroorzaken voor omwonenden. Kleine herstellingen (zoals bijvoorbeeld leertjes van kranen vervangen, lampen vervangen/ophangen, sloten van deuren repareren maar ook het schoonhouden van het gehuurde) zijn voor de rekening van de huurder. De precieze afspraken over plichten van de huurder zijn vastgelegd in de huurovereenkomst.

In de huurovereenkomst staan afspraken tussen huurder en verhuurder over de totale prijs (‘kale’ huur en servicekosten) en andere afspraken.

De huurder moet zich houden aan de wettelijke opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Die is gelijk aan de betalingstermijn, met een minimum van één en een maximum van drie maanden. De huurder moet de huur schriftelijk opzeggen bij de verhuurmakelaar, e-mail verhuurmakelaar@laverhof.nl.

Nee, dit mag enkel indien de Laverhof hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Zolang deze toestemming niet is gegeven mag de huurder de woning niet onderverhuren.

Iedereen die in Uden woont of een bedrijf heeft, is verplicht om gemeentebelastingen te betalen. Dat is nodig om allerlei voorzieningen in de stad in stand te houden. De tarieven zijn gebaseerd op de kosten van de algehele afvalverwerking van de gemeente Uden, dus ook bijvoorbeeld het plaatsen en ledigen van glasbakken, het straatvegen, de verbranding op de vuilstortplaats, etc. De kosten per jaar kunt u terugvinden op de website van de gemeente.

De zogenoemde huurliberalisatie van de duurdere woningen houdt in dat de verhuurder meer vrijheid heeft om de huurprijs en de huurverhoging te bepalen. Dit betekent dat het puntenstelsel en de maximale huurprijsgrenzen niet van toepassing zijn. Bovendien is de verhuurder niet gebonden aan het jaarlijkse maximale huurverhogingpercentage.  Geschillen over huurprijzen, huurverhogingen, huurverlagingen, ernstige (onderhouds-) gebreken en servicekosten kunnen niet voor toetsing aan de Huurcommissie worden voorgelegd, tenzij dit in de huurovereenkomst uitdrukkelijk is opgenomen. Geschillen over deze onderwerpen kunnen alleen rechtstreeks aan een rechter worden voorgelegd. Voor geschillen over servicekosten gelden normen voor de beoordeling van de redelijkheid van die kosten. Een geschil dat wel aan de Huurcommissie kan worden voorgelegd betreft de aanvangshuurprijs, de prijs op het moment dat de woning wordt betrokken. De huurder kan bij de Huurcommissie om een toetsing van de aanvangshuurprijs vragen.

Nee, deze is niet overdekt.

Ja, het parkeerterrein is voorzien van invalideparkeerplaatsen dicht bij de toegangsdeur.

Als u komt wonen in Kloosterpark betaalt u huur en wordt er een voorschot van de servicekosten in rekening gebracht en betaalt u voor het basispakket. Onder servicekosten vallen:

Energie

Huismeester

Administratiekosten

Overige servicekosten

Onder de servicekosten valt het onderdeel ‘Overige servicekosten’. Deze kosten hebben betrekking op het gebouw waarin uw huurappartement zich bevindt. Met name het onderhoud van de algemene ruimten en algemeen goed zoals: glazen wassen van de algemene ruimten, huisvuil opruimen in de algemene ruimte, alarmering/elektronische apparatuur wat vast zit in het gebouw, verzekeringen, kleine herstellingen, glasschade, schoonmaak gemeenschappelijke ruimten, tuinonderhoud, onderhoud installaties, ontstoppen van leidingen en rioleringen, schoorsteenvegen en reinigen ventilatiekanalen, lampen vervangen, ongediertebestrijding en onvoorziene kosten (alles in de openbare ruimten).

Onder aanvullende pakketten valt het basispakket. De kosten in het basispakket zijn de kosten die nodig zijn om het mogelijk te maken dat u kunt wonen waar u woont waarbij services voorhanden zijn. Dit staat los van het gebruik dat u ervan maakt. Het zijn dus organisatiekosten, waaronder personele kosten en kosten die nodig zijn om het werk mogelijk te maken en te zorgen dat bepaalde services er zijn. Mocht u daar gebruik van willen maken hoeft dit niet nog ontwikkeld te worden.